Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży sklepu internetowego www.shareity.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 
 
§ 1 Definicje
 
 1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 • a) Poczta Polska;
 • b) lub inna firma kurierska.
 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. - 
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca - oznacza NEWSDA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach (83-300), ul. Kościerska 1a, NIP: 5892028110, REGON: 365719317, KRS: 0000643511, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 
 
§ 2 Rejestracja
 
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 
 
§ 3 Zamówienia
 
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one od indywidualnych ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej.
 
 
§ 4 Dostawa
 
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium całego świata.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia (z regóły 4 dni robocze).
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 
 
§ 5 Płatności
 
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią kwotę brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: VISA, Mastercard, AMEX.
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (nie dotyczy)
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system n.p. Przelewy24;
  3. gotówką za pobraniem (nie dotyczy).
 3. Klient powinien za zamówienie dokoknać płatnośći w terminie 5 dni roboczych jeżeli wybrał jedną z form przedkłaty
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
 
 
§ 6 Reklamacje
 
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez sprzedawcę.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej za pośrednictwem maila:  info@shareity.pl
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej.
 
 
§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. maski ochronne. Maski są towarami higienicznymi, które zgodnie z z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi. Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy.
 
 
§ 8 Postanowienia końcowe
 
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczone na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierające zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz – w przypadku konsumentów - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 
 
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Postanowienia ogólne
 
 1. Administratorem przekazywanych nam danych osobowych jest firma NEWSDA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Kościerska 1a, 83-300 Kartuzy , NIP: 5892028110, REGON: 365719317, KRS: 0000643511, adres poczty elektronicznej: info@shareity.pl , która prowadzi sklep www.shareity.pl
 2. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
 
 
Cel i zakres zbierania danych
 
 1. Pozyskanie danych osobowych – Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Pamiętaj, że korzystanie ze Sklepu Internetowego, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne
 2. Dlaczego używamy Twoich danych osobowych – używamy ich w celu realizacji Twojego zamówienia, aby powiadomić Cię o statusie dostawy lub w przypadku problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych aby weryfikować płatności i przetwarzać zgłoszenia reklamacyjne
 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy - dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje dotyczące płatności – te dane potrzebne są aby wysłać Twoje zamówienie
 4. Dane poufne - na naszych serwerach nie są przechowywane żadne dane dotyczące płatności, takie jak numery kart kredytowych czy numery kont bankowych
 5. Bezpieczeństwo – w celu zapewnienia najwyższej ochrony Twoich danych stosujemy certyfikat bezpieczeństwa SSL
 6. Kto ma dostęp do danych osobowych – używamy Twoich danych w celu realizacji zamówienia i przekazujemy je wyłącznie podmiotom, które są niezbędne do jego realizacji: firmom pocztowym / kurierskim i firmom przetwarzającym płatności
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane - będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem
 8. Jak używamy Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych (czyli zapisałeś/aś się do naszego newslettera), od czasu do czasu będziemy używać Twojego adresu e-mail, aby przesłać Ci informację o nowej kolekcji lub aktualnych promocjach. Marketingiem bezpośrednim zarządzamy wewnętrznie – nie będziemy przekazywać Twoich danych innym podmiotom. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego klikając odpowiedni link, który znajdziesz w każdej wiadomości marketingowej od nas 
 
 
Twoje prawa
 
 1. Prawo dostępu do danych – możesz zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy
 2. Prawo do poprawiania danych – możesz zażądać poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych - w każdej chwili możesz usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas
 4. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni – po prostu nie zapisuj się do naszego newslettera, a jeżeli już to zrobiłeś, a każdej wiadomości od nas znajdziesz link umożliwiający wypisanie się z niego
 5. W celu realizacji powyższych uprawnień możesz skontaktować się z nami w wiadomości e-mail na adres: info@shareity.pl
 
 
COOKIES
 
 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies (cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego) w celu realizacji zamówień (tworzenie koszyka zakupów) oraz utrzymania sesji danego użytkownika
 2. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki
 3. Zawsze masz prawo zablokować cookies, ale może to spowodować ograniczenia w funkcjonalności Sklepu Internetowego